Privaatsuspoliitika

KASUTUSTINGIMUSED JA PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Kehtivad alates 14 juulist 2021

Viimati värskendatud 14 juulil 2021

Nendes kasutustingimustes ja privaatsuspõhimõtetes (edaspidi põhimõtted) sätestatakse, millistel alustel saate veebisaiti (www.euroapteek.ee; edaspidi veebisait) kasutada, sõltumata seadmest (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti jne). Põhimõtted sisaldavad ka teavet selle kohta, kuidas Euroapteek OÜ haldab veebisaidi kasutajatelt ja/või teistelt andmesubjektidelt saadud isikuandmeid. Veebisaidile sisenedes olete põhimõtetega õiguslikult seotud.

Me ei kogu ega nõua teadlikult isikuandmeid kelleltki, kes on alla 13-aastane. Kui olete alla 13-aastane, ärge püüdke meile enda mistahes isikuandmeid saata. Kui me saame teada, et oleme kogunud isikuandmeid alla 13-aastaselt lapselt, kustutame need andmed esimesel võimalusel. Lisaks, kui te arvate, et alla 13-aastane laps võib olla meile oma andmeid edastanud, võtke meiega millal tahes ühendust e-posti aadressil isikuandmed@euroapteek.ee.

Kui põhimõtetes ei ole täpsustatud teisiti, kehtivad siin kasutatud mõisted nii, nagu neid on kirjeldatud isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679 (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus).

 1. VASTUTAV TÖÖTLEJA

Euroapteek OÜ (edaspidi EUROAPTEEK või meie) on teie isikuandmete vastutav töötleja ja vastutab selle veebisaidi eest.

Kõigi EUROAPTEEGI andmesubjektide andmeid töödeldakse õiguspäraselt, läbipaistvalt ja ausalt, varem kindlaks määratud eesmärkidel ja ainult nende saavutamiseks vajalikus ulatuses. Teie isikuandmete töötlemisel järgime isikuandmete kaitse üldmäärust, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadust, järelevalveorganite soovitusi ja/või isikuandmete töötlemise nõudeid.

Iga kord, kui teie isikuandmeid kogume, peame silmas järgmist:

 • küsime nende kogumiseks luba;
 • selgitame, miks meil neid andmeid vaja on ja kuidas me neid kasutame;
 • kasutame isikuandmeid ainult kokkulepitud põhjusel ja ajal, mil need on vajalikud;
 • kontrollime ja värskendame privaatsusteavet regulaarselt;
 • me ei jaga andmeid kellegagi, välja arvatud juhul, kui selleks on õiguslik või õiguspärane põhjus või meil on teie luba.

Kui teil on põhimõtete kohta küsimusi või kui te ei leia vajalikku teavet, võtke meiega ühendust e-posti aadressil isikuandmed@euroapteek.ee. Meie täielikud kontaktandmed on põhimõtete lõpus.

 1. KOHALDAMISALA

Põhimõtted kehtivad kõigile meie veebisaidi kasutajatele kõikjal maailmas. Välja arvatud juhul, kui kehtivad eraldi privaatsuspõhimõtted, kehtib see teade ka järgmistele isikutele:

 • töötajad / ettevõtete esindajad / äripartnerid, kes sõlmivad meiega lepingu või soovivad seda teha (nt kontaktisikud);
 • kandidaadid: inimesed, kes tahavad meie meeskonnaga liituda;
 • sotsiaalmeediaplatvormide kasutajad: inimesed, kes on otsustanud meid sotsiaalmeediakontodel jälgida, meie postitusi kommenteerida või neile reageerida või meie sotsiaalmeediakontode kaudu meiega muul viisil suhelda;
 • osanikud;
 • inimesed, kes soovivad meie teenuste kohta teavet või võtavad meiega muul põhjusel ühendust.
 1. MIS ON ISIKUANDMED?

Isikuandmed tähendavad igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava elava isiku kohta ja/või teavet, mille alusel saab inimese isiku otseselt või kaudselt tuvastada. Näiteks võivad teie tuvastamist võimaldavate andmete hulka kuuluda nimi, aadress, telefoninumber, asukohaandmed, veebiidentifikaatorid (nt küpsiste identifikaatorid ja teie IP-aadress) või üks või enam teie füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga seotud tegurit. Muid andmeid (st andmeid, mille abil üksi ei saa teie isikut tuvastada) isikuandmetega kombineerides käsitleme kombineeritud andmeid isikuandmetena.

Palume mitte saata enda kohta isikuandmeid, kui te ei soovi, et neid sel viisil kasutatakse. Mistahes veebisaidi teenuste kasutamisel või edastades EUROAPTEEGILE enda kohta mis tahes teavet, mõistate, et teie isikuandmeid kasutatakse allpool kirjeldatud viisil.

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

EUROAPTEEK töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: i) teiega lepingu sõlmimine ja täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt b) ja/või ii) teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt a) ja/või iii) kui peame järgima õigusnõudeid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt c) ja/või iv) kui meil (või EUROAPOTHECA kontserni ettevõtetel) on selleks õiguslik huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt f) mis kaalub üles teie huvid ja põhiõigused. Selline õigustatud huvi võib olla EUROAPOTHECA kontserni haldusfunktsiooni täitmine, teie teabenõuetele vastamine jne.

EUROAPTEEK kogub isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

PÄRINGUTE JA/VÕI KAEBUSTE HALDAMINE

Teie e-posti, kirja, sotsiaalmeediakontode või telefoni teel edastatud päringute ja/või kaebuste käsitlemiseks võime koguda järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, e-posti aadress, telefoninumber, teema ja teie päringu tekst.

Eespool nimetatud isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel (mis väljendus teie aktiivses tegevuses – päringu/kaebuse esitamises) ja meie õigustatud huvil (menetleda ja hallata teie päringut/kaebust ning kaitsta oma õigusi ja huve).

EUROAPTEEK säilitab teie päringu/kaebusega seotud isikuandmeid kaks aastat pärast teie päringu/kaebuse kättesaamist.

VÄRBAMINE

Võime teie isikuandmeid koguda ja kasutada värbamise eesmärgil – täpsemalt selleks, et tuvastada teie pädevusi tööle asumiseks ja teha otsus palkamise kohta (kas sõlmida teiega leping). See hõlmab teie oskuste, pädevuste ja tausta hindamist kindla rolli jaoks, teie teabe kinnitamist, soovituste kontrolli ja/või taustakontrolli tegemist (kui on asjakohane) ning üldiselt töölevõtmisprotsessi haldamist ja teiega sellel teemal suhtlemist. Samuti võime teie värbamisprotsessiga seotud dokumente säilitada selleks, et järgida õiguslikke või regulatiivseid nõudeid.

Eespool nimetatud eesmärkidel võime intervjuu või muu hindamisviisi raames koguda, kasutada ja säilitada teie järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, vanus või sünnikuupäev, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht, keeled, arvutikasutusoskus, teave oodatava töötasu kohta, haridus, elukutse, kogemus, läbitud kursused, koolitused, seminarid, pädevuste areng, tegevusload, sotsiaalmeediakontod, päringu teema ja tekst, pildid ja muu CV-s esitatud teave, motivatsioonikiri.

Kandidaatide isikuandmeid võime koguda järgmistest allikatest: otse teilt, tööotsinguportaalidest ja värbamisagentuuridelt (kõik eespool nimetatud isikuandmete liigid), meie töötajatelt (soovitused), teie nimetatud soovitajatelt ning eelmistelt/praegustelt tööandjatelt (pädevused, erialased oskused, äritegevuslikud omadused, hakkamasaamine eelmisel/praegusel töökohal jne; pange tähele, et võime sellist teavet teie praeguselt tööandjalt küsida ainult siis, kui meil on selle jaoks teie eraldi nõusolek), avalikult juurdepääsetavatest allikatest, nt LinkedIn Ireland Unlimited Companylt, LinkedIn Corporationilt ja muudest ärialastest sotsiaalmeediaallikatest ja/või koostööplatvormidelt (teie täisnimi, e-posti aadress, töökohtade ajalugu ja muud profiilil sisalduvad andmed).

Värbamise ajal ei kogu ega töötle me üldiselt delikaatseid andmeid (nt andmeid, mis näitavad teie rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi, ametiühingusse kuulumist, geneetilisi või biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta). Sellegipoolest võib erandolukorras olla seaduslik kohustus või luba delikaatseid isikuandmeid töödelda (nt võib EUROAPTEEK olla kohustatud võrdsete võimaluste põhimõtte järgimiseks koguma teavet teie soo ja puude kohta, et järgida diskrimineerimisvastaseid seadusi või valitsuse aruandluskohustusi). Lisaks võidakse teavet teie füüsilise või vaimse seisundi kohta koguda selleks, et võtta arvesse, milliseid ümberkorraldusi peame värbamisel ja/või hiljem tööl tegema.

Meie (ja vahel EUROAPOTHECA kontserni) õigustatud huvides on otsustada, kas määrata teid töökohale, sest meie äritegevusele on kasulik leida töökohta täitma sobiv kandidaat. Kui te ei esita isikuandmeid, mida nõutakse selleks, et teie avaldust kaaluda (nt töökohtade ajalugu või pädevuste tõendid), võib meil olla võimatu teie avaldust edasi töödelda.

EUROAPTEEK säilitab kandidaadi isikuandmeid nii kaua, kui kestab asjakohase töökoha valikuprotsess ja kuus kuud pärast seda. Juhul, kui valime teise kandidaadi, palume mõnikord teie eraldi nõusolekut tulevaste värbamisprotsesside jaoks ja selleks, et saaksime teiega sellel teemal ühendust võtta. Selliseid isikuandmeid säilitatakse kaks aastat pärast teie nõusoleku saamist või kuni te nõusoleku tagasi võtate.

MEIE LEPINGULISTE KOHUSTUSTE TÄITMINE

Töötleme isikuandmeid siis, kui teie või teie organisatsioon sõlmib (või soovib sõlmida) meiega lepingu toodete ja/või teenuste tarne kohta. Teie või teie organisatsiooniga sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks võime kasutada järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, amet ja äriühingu nimi, telefoninumber, elukoht, e-post, sünnikuupäev, individuaalse äritegevuse loa number, KMKR-number või maksukohustuslase number, panga nimi ja kontonumber, makseinfo.

Samuti võib meil olla õiguslik kohustus selliseid andmeid töödelda, et järgida eri õigusakte, nt maksude tasumise kohta. Lisaks võib töötlemine olla vajalik läbirääkimistel, mis on seotud poolte mis tahes suhetega tulevikus. Töötlemine võib olla vajalik ka meie õigustatud huvides. Samuti võime isikuandmeid töödelda siis, kui see on vajalik meie õiguste kaitseks, näiteks tegeledes õigusvaidlustega, sh juhtumitega kaupade/teenuste pakkumisel.

Üldiselt töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgil, milleks me need kogusime, sh võimalike õiguslike, raamatupidamise või aruandlusega seotud nõuete täitmiseks. Näiteks, kui olete tarnija või edasimüüjana seotud kindla teenuse pakkumisega, võime teie andmeid säilitada teie teenuse osutamise lepingu kehtivusajal ja lisaperioodil kooskõlas meie üldiste andmete säilitamise põhimõtetega (nt makseandmeid säilitatakse 10 aastat pärast tehingu toimumist). Lisaperiood võib olla vajalik selleks, et saaksime kaitsta oma seaduslikke õigusi rahandusliku aegumistähtaja jooksul. Sellest hoolimata ei kohustu me neid andmeid terve eespool nimetatud perioodi jooksul säilitama ja võime teie isikuandmed varem kustutada või anonüümseks muuta, kui meil ei ole nende säilitamiseks õiguslikku kohustust.

Pange tähele, et kui te ei esita nõudmise korral meile vajalikke isikuandmeid (nt pangakonto numbrit), võib meil olla võimatu teiega lepingut sõlmida.

MEIE SOTSIAALMEEDIA KORRALDUS JA HALDUS

Meie sotsiaalmeedia (nt Facebooki, Instagrami, LinkedIni ja YouTube’i) kontode korraldamiseks ja haldamiseks võime koguda teie järgmisi meile vabatahtlikult esitatud isikuandmeid: teie ees- ja perekonnanimi, sotsiaalmeedia kasutajanimi, pildid ja/või avalikud kommentaarid.

EUROAPTEEK töötleb eespool nimetatud isikuandmeid teie nõusolekul (mis väljendus teie aktiivses tegevuses, nt kui otsustate kirjutada kommentaari, reageerida meie postitustele või jälgida meie kontosid) ja meie õigustatud huvi (suhelda meie jälgijate/kommenteerijatega ja/või kaitsta oma õigusi ja huve) alusel.

Pidage meeles, et meie sotsiaalmeediakontol avaldatud kommentaarid on avalikud. Kui soovite meiega isiklikult suhelda või teil on meile küsimus, ärge postitage seda meie sotsiaalmeediakontole. Selle asemel võtke meiega millal tahes ühendust e-posti aadressil info@euroapteek.ee.

Lisaks pange tähele, et jätame endale õiguse kustutada või mitte lubada kommentaare, mis sisaldavad järgmist:

 • vägivaldset, vulgaarset, solvavat, ähvardavat või ahistavat keelekasutust, mistahes vormis isiklikku rünnakut, alusetuid süüdistusi, alandavaid või solvavaid termineid, mis on suunatud kindlale isikule või inimrühmale;
 • ebaseaduslikku tegevust soovitavat või julgustavat sõnumit;
 • kaubandusteenuste, toodete või äriüksuste reklaami või toetust.

Kui kasutaja esitatud materjalides sisaldub miski, mis ei vasta põhimõtetele, kustutame terve kommentaari. Samuti jätame endale õiguse blokeerida oma sotsiaalmeediakontolt kasutajad, kes meie põhimõtteid korduvalt eiravad.

EUROAPTEEK säilitab meie sotsiaalmeediaga seotud isikuandmeid nii kaua, kui me seda sotsiaalmeediakontot aktiivselt kasutame, välja arvatud juhul, kui otsustame teie isikuandmed varem kustutada (või teie palute meil need kustutada).

OSANIKE, KASUSAAJATE JA JUHATUSE LIIKMETE EES KOHUSTUSTE TÄITMINE

EUROAPTEEK kogub, kasutab, säilitab, jagab ja töötleb muul viisil tegevuse käigus oma osanike, tegelike kasusaajate ja juhatuse liikmete isikuandmeid. Nende isikuandmete hulka võib kuuluda nimi, tiitel, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, sünnikuupäev, isikut tõendava dokumendi, näiteks passi teave või riiklik kindlustusnumber, osaniku dokumendid (sh talle kuuluvad osad, nende ostmine, müümine, õigus saada dividende ja makseid, hääletusotsused, volitatud esindaja määramine) ning päringute, kaebuste ja muude teadete koopiad.

Võime eespool nimetatud andmeid töödelda organisatsioonisisese halduse eesmärgil, meie õiguslike kohustuste täitmiseks (nt nõue esitada aastaaruanne juhatuse ja selle liikmete kohta) ja selleks, et teiega suhelda (nt anda teada koosolekutest, finantstulemustest). Samuti võime teie isikuandmeid töödelda selleks, et järgida oma õiguslikke kohustusi ja edendada oma õigustatud huvi hallata oma suhteid osanike, kasusaajate ja/või juhatuse liikmetega.

Eespool nimetatud isikuandmeid säilitatakse nii kaua kui see on vajalik nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks kooskõlas sellist tüüpi andmete säilitamiseks õigusaktides sätestatud nõuetega, õigusnõuete esitamiseks või vaidlustamiseks sätestatud aja jooksul ja juhul, kui neid nõudeid esitatakse, nii kaua, kui need on sellel eesmärgil nõutud, või kui EUROAPTEEGIL on õigustatud huvi nende säilitamiseks, näiteks kehtivate seaduste tõttu tekkinud vastutusriski tõttu.

MEIE VALDUSTEL TURVALISUSE TAGAMINE

EUROAPTEEK võtab aeg-ajalt oma valdustel vastu külalisi (nt äripartnereid, müüjaid, muid vastaspooli, nende töötajaid, esindajaid, töötajate pereliikmeid ja muid isikuid). Kõik külalised peavad end vastuvõtulauas registreerima ja esitama mõne isikut tõendava dokumendi. Töötleme ainult järgmisi külaliste isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, külastuse kuupäev, allkiri.

Eespool nimetatud andmeid kogutakse ja töödeldakse turvalisuse tagamiseks (selleks, et külalised ei satuks ohtu, tekitaks ohtu meie valdustele ja varale ja/või viiks meie töötajate tähelepanu oma töölt kõrvale).

RAHAPESU TÕKESTAMISE (AML) JA „TUNNE OMA KLIENTI“ (KYC) NÕUETE JÄRGIMINE

Isikusamasuse kontrollimise ning AML ja KYC-kontrollide eesmärgil (kui ja nii palju, kui see on vajalik) kogub EUROAPTEEK järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, organisatsioon, ametinimetus või roll, kontori aadress, e-posti aadress, telefoninumber, põhiline tegevusala, isikut tõendava dokumendi koopia, sh sünnikuupäev, isikukood, foto, passi/ID-kaardi number, rahvus ja elukohariik, riigid, kus potentsiaalsel kliendil või äriühingul, mida ta esindab, on ärisuhteid või soovitakse neid sõlmida, äritegevusega seotud sidemed kindlate piirkondadega, riikliku taustaga isiku staatus (kui on), poliitilised sidemed, maksete korraldus, rahastus-/sissetulekuallikad, juhatuse liikmed, osalus, teave esindatava äriühingu tegelike kasusaajate kohta, tõendid karistuste, pankroti ja kriminaalvastutuse puudumise kohta, maksumaksja kood, sünnikoht, elukoht.

Isikuandmeid töödeldakse isikusamasuse kontrollimiseks, AML ja KYC-kontrolle tehakse EUROAPTEEGI õiguslike kohustuste ja avaliku huvi (ebaseadusliku tegevuse ennetamine või tuvastamine) alusel. Selliseid isikuandmeid säilitatakse 10 aastat pärast meie viimast suhtlust kliendiga ja kooskõlas meile asjakohaste õigusaktidega seatud kohustustega.

OTSETURUNDUSE KORRALDAMINE

Otseturunduse eesmärgil (uudiskirjade kättetoimetamine ja/või turundussõnumid) kogub EUROAPTEEK järgmist tüüpi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, organisatsioon, amet.

Otseturunduse eesmärgil töödeldud isikuandmeid töödeldakse teie sõnaselge nõusoleku ja/või EUROAPTEEGI õigustatud huvi alusel (juhul kui turundusteavet saadetakse kliendile sarnaste teenuste kohta nagu need, mida EUROAPTEEK juba osutas). Sel eesmärgil kogutud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teadete saamisest loobute või muul viisil turundusväljaanded keelate. Kui te teadete saamisest loobute või need muul viisil keelate, kustutatakse andmed viivitamata.

EUROAPTEEK annab teada, et saate oma nõusoleku otseturundussõnumite saamiseks igal ajal tagasi võtta. Selleks võtke meiega ühendust e-posti aadressil isikuandmed@euroapteek.ee. Samuti antakse koos iga sõnumiga teile võimalus teadetest loobuda.

VEEBISAIDI FUNKTSIONAALSUSE TAGAMINE

Kui külastate meie veebisaiti, võime teatud kasutajateavet koguda automaatselt teie seadmest. Selle eesmärk on tagada veebisaidi funktsionaalsus ja koguda statistilist teavet. Sellise teabe kogumine võimaldab meil paremini mõista meie veebisaidile tulnud külastajaid, kust nad tulevad ja milline sisu neid meie veebisaidil huvitab. Kasutame seda teavet ainult meie ärieesmärkidel ettevõttesiseseks analüüsiks ning veebisaidi külastajate jaoks selle kvaliteedi ja asjakohasuse parandamiseks.

Kasutajaandmed, mida kogume automaatselt, võivad sisaldada selliseid andmeid nagu teie IP-aadress, seadme tüüp, seadme unikaalse identifitseerimistunnuse number, brauseri tüüp, laiem geograafiline asukoht (nt asukoht riigi või linna tasandil) või muu tehniline teave. Lisaks võime koguda kasutaja teavet selle kohta, kuidas teie seade on suhelnud meie veebilehega, sealhulgas teie külastatud lehtede ja klõpsatud linkidega.

Osa sellest teabest võidakse koguda küpsiste või sarnase jälgimistehnoloogia abil, nagu on allpool täpsemalt selgitatud.

 1. KÜPSISED

Küpsised on tekstifailid, mis sisaldavad väikses koguses teavet, mis saadetakse teie brauserisse ja salvestatakse teie arvutis, mobiiltelefonis või muus seadmes, kui kasutate veebisaiti. Küpsised saadavad iga kord teavet, kui te veebisaidile tagasi pöördute. Nagu paljud teised veebisaidid, kasutame ka meie küpsiseid ja sarnast tehnoloogiat, et koguda veebisaidi kasutamise kohta lisateavet ja sellel teenuseid osutada. Seda teavet ei seostata muude andmetega, mida teie kohta kogume.

Paljude meie osutatud teenuste jaoks ei ole küpsiseid vaja, seega saate neid oma eelistuste alusel vastu võtta, tagasi lükata, hallata ja/või kustutada. Siiski ei tööta mõned meie veebisaidi funktsioonid (nt teie keele-eelistuse salvestamine) õigesti, kui küpsised keelate.

Igal juhul põhineb teie isikuandmete küpsiste abiga töötlemine teie sõnaselgel valikul, mille teete veebisaidi küpsiste hüpikaknas ja mida saate igal ajal muuta.

EUROAPTEEK kogub järgmisi küpsiseid 

 

Lisateavet Google Analyticsi küpsiste kohta leiate siit: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Kui vajate küpsiste kohta lisateavet, siis külastage veebisaiti www.aboutcookies.org (saate üksikasjalikku ja sõltumatut teavet küpsiste keelamise kohta oma brauseri eelistustes ning selle kohta, kuidas eemaldada juba teie arvutis olevad küpsised). Küpsiste eemaldamiseks oma mobiiltelefonist leiate teavet oma telefoni kasutusjuhendist.

 1. LOGIANDMED

Kui te meie teenuste kohta sisu vaatate või muul viisil nendega suhtlete, saame teavet, mida nimetame logiandmeteks. Logiandmed sisaldavad teavet nagu teie IP-aadressi, veebilehitseja tüüpi, operatsioonisüsteemi, meile viidanud veebilehte, külastatud lehti, asukohta, teie mobiilioperaatorit, seadme teavet (sh seadme ja rakenduse ID-d), otsingumärksõnu (sh neid, mida päringuna ei esitatud) ja küpsiste teavet. Samuti saame logiandmeid siis, kui meie teenustele klõpsate, neid vaatate või nende linke kasutate.

Eespool nimetatud teavet edastab alati teie veebilehitseja ja sellist teavet logib automaatselt enamik veebisaite. Logiandmeid säilitatakse turvalises kohas ning neid kasutatakse ainult meie äritegevuse eesmärgil veebisaidi ja selle turvalisuse liiklusmustrite siseanalüüsiks.

 1. ANDMETE JAGAMINE JA EDASTAMINE

Kogu teavet, mille te annate, sh küpsiseid kasutades kogutud andmeid, võidakse jagada kolmandate isikutega (volitatud töötlejad), kes osutavad meile teenuseid, aitavad meie veebisaiti hallata ja selle andmeid kaitsta ning tegutsevad meie nimel (andmebaasitarkvara pakkujad, andmebaasi haldusteenuse pakkujad, pilveteenuse pakkujad jne). Kinnitame, et selliste kolmandate isikute isikuandmete töötlustoimingud põhinevad õiguslikul alusel ning on kooskõlas meie õiguspäraste juhiste ja isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega.

EUROAPTEEK võib vajaduse korral isikuandmeid jagada järgmistesse kategooriatesse kuuluvate kolmandate isikutega (volitatud töötlejad, andmete vastuvõtjad või eraldiseisvad volitatud töötlejad):

 • EUROAPOTHECA kontrolli all olevate ettevõtete kontserni sisestel põhjustel, peamiselt äritegevuse ja toimimisega seotud eesmärgil;
 • kui viime äritegevuse üle, näiteks ühinemise, omandamise või kõigi või osa meie varade müügi korral, edastatakse teiste varade hulgas tõenäoliselt ka teie isikuandmed;
 • kui oleme selleks õiguslikult kohustatud (nt selleks, et teha koostööd korrakaitseasutuse uurimise või muu õigusmenetluse raames);
 • meie teenusepakkujatega, kes osutavad meile infotehnoloogia- ja süsteemihaldusteenuseid, tõlke-, turundus-, raamatupidamis-, posti-, kulleri-, ürituskorraldus- ja ürituste koordineerimise ning muid teenuseid.

EUROAPTEEK ei edasta teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi EMP) asuvatesse riikidesse), välja arvatud juhul, kui seda peetakse vajalikuks. EUROAPTEEK annab teada, et küpsiseteenuse pakkujate abiga kogutud isikuandmeid võidakse edastada EMP-st väljaspool asuvatesse riikidesse (nt Google Analyticsi kasutamise korral USA-sse). Sellest hoolimata tagame, et andmete edastamine toimub koostöös asjakohaste andmekaitseseadustega, sh EL-i lepingu tüüptingimustega, kui need kehtivad, või Euroopa Komisjoni heakskiitva piisava kaitse otsusega.

Teisisõnu jäävad teie õigused ja nende kaitse kokku teie andmetega ja anname endast parima, et teie isikuandmete vastuvõtjad neid kaitseks.

 

 

 1. KUIDAS ME TEIE ANDMEID KAITSEME?

Kontrollime kogutud isikuandmeid rangelt. Meie pühendunud IT-turvalisuse meeskond on võtnud sobivad ja isikuandmete kaitse üldmäärusele vastavad tehnilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta teie kohta käivat teavet eksliku või ebaseadusliku hävimise või kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu või muud liiki ebaseadusliku töötlemise eest. Kui tuvastame midagi ohtlikku ja arvame, et te peaksite sellest teadma, teavitame teid sellest viivitamata ja anname sammsammulised juhised, kuidas end paremini kaitsta.

Pidage aga meeles, et kahjuks ei ole interneti kaudu teabe edastamine kunagi täiesti turvaline. Levinud internetipettust nimetatakse spoofing‘uks (tüssamine) või phishing’uks (õngevõtmine). See toimub siis, kui saate näiliselt ausast allikast e-kirja, milles nõutakse teie isikuandmeid. Pidage meeles, et me ei saada teile e-kirju, milles palutakse kinnitada krediitkaardi-, panga- või muid isikuandmeid. Kui saate kunagi e-kirja, mis tundub olevat meilt ja milles nõutakse sellist teavet, ärge sellele vastake ega e-kirjas sisalduvatele linkidele klõpsake.

Kui teil on põhjust uskuda, et teie suhtlus meiega ei ole enam turvaline, andke sellest meile teada e-posti aadressil isikuandmed@euroapteek.ee ja me uurime seda viivitamata.

 1. LINGITUD VEEBISAIDID

Teie mugavuse huvides võib veebisait sisaldada linke kolmandate isikute omandis, avaldatud ja hallatavatele veebisaitidele (edaspidi lingitud saidid). Need võivad olla näiteks sotsiaalmeediaplatvormid või -teenused. Kui klõpsate saidi lingile, võib veebisaidi käitaja teada saada, et tulete meie veebisaidilt. Sellised käitajad võivad koguda ka muid isikuandmeid, näiteks küpsiseid või teie IP-aadressi.

Lisaks ei vastuta me selliste kolmanda isiku veebisaitide täpsuse ega usaldusväärsuse eest ja need põhimõtteid ei kehti privaatsustegevusele äriühingute lingitud saitidel, mida meie ei oma ega kontrolli.

 1. TEIE ÕIGUSED

Teil on järgmised isikuandmetega seotud õigused:

 • pääseda juurde andmetele, mida teie kohta töötleme;
 • andmeid parandada, värskendada, kustutada või blokeerida;
 • saada oma andmetest koopia;
 • esitada töötlemise kohta vastuväiteid;
 • kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võtta nõusolek igal ajal tagasi (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist tehtud töötlustoimingute õiguspärasust);
 • saada meile esitatud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada need teisele vastutavale töötlejale.

Nende õiguste kasutamiseks esitage kirjalik päring e-posti aadressil isikuandmed@euroapteek.ee. Saadame teile kinnituse viie päeva jooksul ja anname oma parima, et küsimusega 30 päeva jooksul tegeleda. Kui probleem on keeruline või nõuab palju tööd, võib see võtta kauem, kuid hoiame teid kursis. Andmekaitse tagamiseks ja selleks, et teie õigusi korrektselt täita, on EUROAPTEEGIL õigus paluda teilt isikusamasuse tõendamist.

Samuti on teil õigus esitada kaebus, kui teile tundub, et me ei täida oma kohustusi, mis on seotud teie andmetega. Oleme määranud andmekaitseametniku, kes võtab teie kaebusi väga tõsiselt. Meie andmekaitseametnikuga saab ühendust e-posti aadressil isikuandmed@euroapteek.ee. Sellest hoolimata on teil alati õigus esitada kaebus ametiasutustele, kuid kuna me võtame eraelu puutumatusega seotud küsimusi väga tõsiselt, hindaksime seda väga, kui räägiksite esmalt meiega. Ametiasutus, kellel on õigus meie tegevust kontrollida, on Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioon, aadress Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti, e-posti aadress info@aki.ee veebisait https://www.aki.ee.

Pange tähele, et mõned eespool nimetatud õigustest võivad olla piiratud, kui meie õigustatud huvid või õiguslikud kohustused kaaluvad üles teie huvid ja õigused (eriti seoses meie õiguste kasutamise ja kaitsega või õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmisega).

 

 

 1. ERITEAVE LAPSEVANEMATELE

See veebisait ei ole suunatud lastele ja me ei kogu teadlikult laste isikuandmeid. Samas on meie põhimõte järgida seadust, kui enne laste isikuandmete kogumist, kasutamist või avaldamist nõutakse vanema või hooldaja luba. Oleme pühendunud laste eraelu puutumatuse kaitsele ning soovitame tungivalt vanematel ja hooldajatel võtta oma laste veebitegevuses aktiivne positsioon.

Kui vanem või hooldaja saab teada, et laps on meile nende loata oma isikuandmeid edastanud, võtke meiega ühendust – kustutame tema andmed oma arhiivist.

 1. PÕHIMÕTETE MUUTMINE

Püüame pidevalt oma veebisaiti arendada ja seepärast võib meil uute funktsioonide või õigusaktide tõttu mõnel ajahetkel olla vaja veebisaidi osa, selle sisu ja/või põhimõtteid osaliselt või täielikult muuta, kohandada, midagi lisada või kustutada. Anname olulistest muudatustest teada, lisades oma veebisaidile selle kohta teate, kui seda nõuab kehtiv seadus. Kõik siinsetesse põhimõtetesse tehtud muudatused kehtivad nende avaldamise kuupäevast – lehe ülaserval olev kuupäev annab teada, millal põhimõtteid viimati värskendati. Võtate kohustuse neid põhimõtteid regulaarselt üle vaadata, et muudatustest teada saada.

 1. VEEBISAIDI JA OMANDI ANDMED

Veebisait, selle sisu, kood, disain, domeeninimi, kõik autoriõigused, kaubamärgid, andmebaasid, ärinimed ja muu intellektuaalomand või veebisaidiga seotud omand ja/või selle sisu on täielikult EUROAPTEEGI omand ja/või litsentsiandjaid ja/või sisuloojad on riiklike ja rahvusvaheliste intellektuaalomandiseaduste ja muude õigusaktide kaitse all.

Kui EUROAPTEEK ei ole selleks sõnaselget luba andnud, ei ole teil mistahes vormis või juhul õigust veebisaiti, selle sisu või koodi osaliselt ega täielikult mistahes vormis või viisil kopeerida, salvestada või taasluua, käivitada, avaldada, edastada, müüa, tõlkida, taastöödelda, esitada, litsentsida, muuta, selle põhjal või alusel tuletatud teost luua, taasavaldada, toimetada, üle kanda, edasi üle kanda, muul viisil avaldada, avalikult esitada, kuvada, freimida, levitada ega kasutada.

 1. VASTUTUS

Ehkki teeme mõistlikke pingutusi tagamaks, et meie veebisaidil olevad materjalid on täpsed ja vältida häireid, ei vastuta me ebatäpse teabe, häirete, katkestuste ega muude sündmuste eest. Veebisaidi sisu edastatakse põhimõttel „nagu on“ mistahes sõnaselge või kaudse garantii või tagatiseta, sh nt müügigarantii, konkreetseks eesmärgiks sobivuse, tiitli, rikkumiste puudumise, teid otseselt (arvutirike) või kaudselt (saamatajäänud tulu) kahjustavate arvutiviiruste puudumise kohta.

EUROAPTEEK ei vastuta ühelgi juhul teile või kolmandatele isikutele tekitatud mis tahes kahju eest, olgu see nt otsene, kaudne, juhuslik, karistatav, eriline või kaasnev kahju (sh nt mainekahju, saamatajäänud tulu või kahju, mis on tekkinud äritegevuse katkemisest või teabe, programmide ja muude andmete kaotsiminekust), mis tekib käesolevale veebilehele sisenemisest, veebisaidile suunava lingi või veebisaidi kasutamisest või suutmatusest seda kasutada, või interneti teel teabe edastamisega seotud turberikkumisest. Usaldate veebisaidi olevaid materjale omal vastutusel (st vastutate ainuisikuliselt ja võtate kogu riski, mis on seotud veebisaidile ja selle sisule juurde pääsemise, veebisaidile viivate linkide ja saidi kasutamisega).

 1. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Nendele põhimõtetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja neid tõlgendatakse selle alusel. Kõik põhimõtetest tekkivad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes.

 1. VASTUTAVA TÖÖTLEJA KONTAKTANDMED

Veebisaidiga seotud mistahes teabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Euroapteek OÜ

Registrikood: 11036389

Aadress: Akadeemia tee 45, 13520 Tallinn

Telefoninumber: +372 667 5031

E-post: info@euroapteek.ee

Nagu mainitud, oleme määranud andmekaitseametniku, kes vastutab nende põhimõtetega seotud küsimuste eest. Kui teil on põhimõtete kohta küsimusi, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga.

Helis Selge

E-post: isikuandmed@euroapteek.ee

Scroll to Top