Püsikliendiprogrammi tingimused

EUROAPTEEGI PÜSIKLIENDIPROGRAMMI ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates (01.01.2023)

  1. Kasutatud mõisted

1.1. Euroapteek või Ettevõte – osaühing EUROAPTEEK, registrikood 11036389

1.2. Apteek või Apteegid – Kõik „Euroapteek“ kaubamärgi all tegutsevad apteegid, kes on liitunud püsikliendiprogrammiga.

1.3. Üldtingimused – käesolevad Euroapteegi püsikliendiprogrammi üldtingimused.

1.4. Ankeet – Euroapteegi püsikliendiprogrammiga liitumise ankeet, millega klient esitab oma isiku- ja kontaktandmed, kinnitab oma isikuandmete töötlemisega nõustumist ning käesolevate üldtingimustega tutvumist ja nendega nõustumist.

1.5. Klient – Apteegi klient, kes on liitunud püsikliendiprogrammiga.

1.6. Püsikliendiprogramm – Klientidele mõeldud püsikliendiprogramm, millega Kliendid saavad kasutada spetsiaalseid allahindluseid.

1.7. Püsikliendikaart – Kliendi Eesti Vabariigi ID-kaart, mille kaudu on Klient registreeritud püsikliendiprogrammi.

1.8. Isikuandmed – Kliendi isikuandmed, mis esitatakse Ankeedi täitmisel ning mis saavad isikuandmete töötlejale teatavaks püsikliendiprogrammiga seoses, sh püsikliendi kaardiga sooritatud ostude ajalugu. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Üldtingimustes ja klienti isikuandmete töötlemise tingimustes sätestatule.

1.9. Aitäh kliendikaart – MAXIMA kaupluste kliendikaart.

1.10. Roheline kaart – Tallinna Linna pensionäridele väljastatud soodustust andev kaart.

 

  1. Üldsätted

2.1. Käesolevad Üldtingimused reguleerivad püsikliendiprogrammi hüvede saamise ning püsikliendikaardi kasutamise tingimusi.

2.2. Üldtingimused kohalduvad ja on täitmiseks kohustuslikud igale püsikliendiprogrammiga liitunud ning Ankeedi täitnud ja allkirjastanud Kliendile. Klient on kohustatud Üldtingimustega Ankeedi täitmisel tutvuma ning Ettevõte ei vastuta Kliendi poolt Üldtingimustega täielikult või osaliselt tutvumata jätmise eest. Üldtingimustega on võimalik tutvuda Ettevõtte kodulehel www.euroapteek.ee ja/või Apteekides kohapeal.

2.3. Aitäh kliendikaart ja Roheline kaart kehtivad soodustust andvate kaartidena üksnes juhul, kui Klient on liitunud Püsikliendiprogrammiga ning sidunud oma Aitäh kliendikaardi või Rohelise kaardi Ettevõtte Püsikliendikaardiga.

2.4. Ettevõttel on igal ajal õigus Üldtingimusi osaliselt või täielikult muuta või püsikliendiprogramm lõpetada, teavitades Kliente eelnevalt Ettevõtte kodulehe www.euroapteek.ee kaudu ja/või Apteekides kohapeal. Üldtingimuste muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest eelnimetatud veebilehel või muul Ettevõtte poolt või Üldtingimustes nimetatud ajal.

2.5. Ettevõte ega Apteek ei vastuta Üldtingimuste muutmise või Püsikliendiprogrammi lõpetamisega seoses tekkinud võimaliku kahju eest (sealhulgas soodustuse vähenemine) ja ei ole kohustatud võimalikku kahju Kliendile mistahes viisil hüvitama.

 

  1. Püsikliendiprogrammiga liitumine

3.1. Püsikliendiprogrammiga saavad liituda kõik vähemalt 16-aastased füüsilised isikud, kes täidavad Ankeedi, tutvuvad ja nõustuvad kliendi isikuandmete töötlemise- ja Üldtingimustega. Isikuandmete esitamine on vajalik Ettevõtte poolt Püsikliendiprogrammi eesmärgipäraseks täitmiseks. Isikuandmed töödeldakse kliendi isikuandmete töötlemise tingimustes ja Üldtingimustes sätestatud ulatuses.

3.2. Klient kohustub Püsikliendiprogrammiga liitumisel ja Ankeedi täitmisel esitama tõesed, täpsed ja täielikud andmed. Isikuandmete muutumisel on Kliendile õigus ja kohustus Ettevõtet andmete muutumisest teavitada. Ettevõte ei vastuta Kliendi poolt ebaõigete andmete esitamisest või andmete muutumisest teavitamata jätmisest Kliendile ega ühelegi kolmandale isikule tekkinud kahju eest.

3.3. Püsikliendiprogrammiga liitumiseks on vajalik korrektselt täidetud ja allkirjastatud Ankeedi esitamine Apteeki. Püsikliendi kaardi aktiveerimiseks on vajalik Kliendi isikusamasuse tuvastamine Apteegis.

3.4. Püsikliendiprogrammiga liitumine on Klientidele tasuta.

3.5. Aitäh kliendikaardi ja Rohelise kaardi sidumiseks Püsikliendiprogrammiga on vajalik nimetatud kaartide andmed esitada Apteeki ning nimetatud kaartide kadumisel koheselt Ettevõtet teavitada Apteegi töötajate kaudu või e-kirja teel info@euroapteek.ee.

 

  1. Püsikliendikaardi hüved

4.1. Klient saab kasutada Püsikliendikaardi hüvesid kõikides Apteekides.

4.2.Püsikliendikaardi hüved on:

4.2.1. Püsiklientidest seenioritele kehtivad igakuised eripakkumised.

4.2.2. Iga päeva hommikul kell 09:00-11:00 allahindlus -15% normaalhinnaga toodete ostusummalt, välja arvatud retseptiravimid. Allahindluse saamiseks tuleb osta korraga 3 vähemalt 1,50 eurot maksvat toodet

4.2.3. Püsikliendikaardi kehtivate hüvedega on võimalik tutvuda Ettevõtte kodulehel www.euroapteek.ee/pusikliendile/ ja Apteekides.

4.3. Püsikliendikaardi hüved ei rakendu üheaegselt Rohelise Kaardi soodustustega.

 

  1. Püsikliendikaardi kehtivus

5.1. Püsikliendikaart kehtib alates Püsikliendiprogrammiga liitumisest ja Püsikliendikaardi aktiveerimisest, kuni ühe alljärgneva asjaolu ilmnemiseni:

5.1.1. Kliendi poolt avalduse esitamine Püsikliendiprogrammis osalemise lõpetamiseks või Kliendi teavitamisel ID-kaardi kadumisest;

5.1.2. Klient ei ole püsikliendikaarti kasutanud kahe järjestikuse aasta jooksul;

5.1.3. Ettevõtte kahtluse korral Ankeedi täitmisel valede andmete esitamise ja/või võltsitud kaardi esitamise kohta;

5.1.4. Püsikliendiprogrammi lõpetamine Ettevõtte poolt.

5.2. Püsikliendikaardi kehtivuse lõppedes ei ole võimalik seda enam Püsikliendiprogrammi raames kasutada.

5.3. Püsikliendikaart on seotud konkreetse isikuga ja seda saab kasutada vaid Klient ise.

5.4. Liikmelisuse Püsikliendiprogrammis võib igal ajal lõpetada, esitades kirjaliku avalduse sobivasse Apteeki või e-posti teel aadressil info@euroapteek.ee. Kliendi liikmelisus Püsikliendiprogrammis lõpetatakse 5 tööpäeva jooksul arvates avalduse saamisest.

 

  1. Isikuandmete töötlemine

Kliendi Isikuandmeid töödeldakse, säilitatakse ning kasutatakse üksnes kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ning lähtudes kliendi isikuandmete töötlemise tingimustest, millega on võimalik tutvuda nii Apteekides kui ka www.euroapteek.ee veebilehel.

 

  1. Lõppsätted

7.1. Püsikliendiprogrammi Üldtingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust.

7.2. Üldtingimustest tulenevad vaidlused Ettevõtte ja Kliendi vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Eesti Vabariigi kohtusse.

Scroll to Top