Püsikliendiprogrammi tingimused

EUROAPTEEGI PÜSIKLIENDIPROGRAMMI ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 03.05.2017

1. Kasutatud mõisted
1.1. Euroapteek või Ettevõte – osaühing EUROAPTEEK, registrikood 11036389, juriidiline aadress: Akadeemia tee 45, Tallinn.
1.2. Apteek – Püsikliendiprogrammiga liitunud Euroapteegi kaubamärki kandvad apteegid.
1.3. Üldtingimused – käesolevad Euroapteegi püsikliendiprogrammi üldtingimused.
1.4. Ankeet – Euroapteegi püsikliendiprogrammiga liitumise ankeet, millega klient esitab oma isiku- ja kontaktandmed, kinnitab oma isikuandmete töötlemisega nõustumist ning käesolevate üldtingimustega tutvumist ja nendega nõustumist.
1.5. Klient – Euroapteegi klient, kes on liitunud püsikliendiprogrammiga.
1.6. Püsikliendiprogramm – Euroapteegi klientidele mõeldud püsikliendiprogramm, millega koguvad Kliendid ostude sooritamisel Apteekides boonusraha või saavad kasutada spetsiaalseid allahindluseid. Püsikliendiprogrammi täpsemad tingimused on sätestatud käesolevates üldtingimustes.
1.7. Püsikliendikaart – Kliendi Eesti Vabariigi ID-kaart, mille kaudu on Klient registreeritud püsikliendiprogrammi.
1.8. Boonusraha – virtuaalne rahaühik, mida Klient saab koguda oma püsikliendikaardile ning kasutada Apteekides ostude eest tasumisel vastavalt Üldtingimustes sätestatule.
1.9. Isikuandmed – Kliendi isikuandmed, mis esitatakse Ankeedi täitmisel ning mis saavad isikuandmete töötlejale teatavaks püsikliendiprogrammiga seoses, sh püsikliendi kaardiga sooritatud ostude ajalugu. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Üldtingimustes ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatule.
1.10. Aitäh kliendikaart – MAXIMA kaupluste kliendikaart.
Roheline kaart – Tallinna Linna pensionäridele väljastatud soodustust andev kaart.

2. Üldsätted
2.1. Käesolevad Üldtingimused reguleerivad püsikliendiprogrammi hüvede saamise ning püsikliendikaardi kasutamise tingimused.
2.2. Üldtingimused kohalduvad ja on täitmiseks kohustuslikud igale püsikliendiprogrammiga liitunud ning Ankeedi täitnud ja allkirjastanud Kliendile. Klient on kohustatud Üldtingimustega Ankeedi täitmisel tutvuma ning Ettevõte ei vastuta Kliendi poolt Üldtingimustega täielikult või osaliselt tutvumata jätmise eest.
2.3. Kuni 01. aprillini 2017 kehtisid Ettevõttes kliendikaardina Aitäh kliendikaart, Roheline kaart ning Tervisekaart. Nimetatud kaardid kehtivad alates 01. aprillist soodustust andvate kaartidena üksnes juhul, kui Klient on liitunud Püsikliendiprogrammiga ning sidunud oma Aitäh kliendikaardi või Rohelise kaardi ja/või Tervisekaardi Ettevõtte Püsikliendikaardiga.
2.4. Ettevõttel on igal ajal õigus Üldtingimusi osaliselt või täielikult muuta või püsikliendiprogramm lõpetada, teavitades Kliente eelnevalt Ettevõtte kodulehe www.euroapteek.ee kaudu ja/või Apteekides kohapeal. Üldtingimuste muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest eelnimetatud veebilehel või muul Ettevõtte poolt või Üldtingimustes nimetatud ajal.

3. Püsikliendiprogrammiga liitumine
3.1. Püsikliendiprogrammiga saavad liituda kõik vähemalt 16-aastased füüsilised isikud, kes täidavad Ankeedi, esitavad vajalikud Isikuandmed ning nõustuvad Üldtingimustega. Isikuandmete esitamine on vajalik Ettevõtte poolt Püsikliendiprogrammi eesmärgipäraseks täitmiseks. Isikuandmed töödeldakse Üldtingimustes sätestatud ulatuses.
3.2. Klient kohustub Püsikliendiprogrammiga liitumisel ja Ankeedi täitmisel esitama tõesed, täpsed ja täielikud andmed. Isikuandmete muutumisel on Kliendile õigus ja kohustus Ettevõtet andmete muutumisest teavitada. Ettevõte ei vastuta Kliendi poolt ebaõigete andmete esitamisest või andmete muutumisest teavitamata jätmisest Kliendile ega ühelegi kolmandale isikule tekkinud kahju eest.
3.3. Püsikliendiprogrammiga liitumiseks on vajalik korrektselt täidetud ja allkirjastatud Ankeedi esitamine Apteeki. Püsikliendi kaardi aktiveerimiseks on vajalik Kliendi isikusamasuse tuvastamine Apteegis.
3.4. Püsikliendiprogrammiga liitumine on Klientidele tasuta.
3.5. Aitäh kliendikaardi ja Rohelise kaardi sidumiseks Püsikliendiprogrammiga on vajalik nimetatud kaartide andmed esitada Apteeki ning nimetatud kaartide kadumisel koheselt Ettevõtet teavitada Apteegi töötajate kaudu või e-kirja teel [email protected]

4. Püsikliendikaardi hüved ja Boonusraha kasutamine
4.1. Klient saab kasutada Püsikliendikaardi hüvesid kõikides Apteekides.
4.2.Püsikliendikaardi hüved on:
4.2.2. Püsiklientidest seenioritele kehtivad igakuised eripakkumised.
4.2.3. Topelt Boonusraha ostudelt 7 päeva enne ja 7 päeva pärast Kliendi sünnipäeva.
4.2.4. Iga päev allahindlus -15% normaalhinnaga toodete ostusummalt, välja arvatud retseptiravimid. Allahindluse saamiseks tuleb osta korraga 3 vähemalt 1,50 eurot maksvat toodet
4.2.5. Püsikliendikaardi kehtivate hüvedega on võimalik tutvuda Ettevõtte kodulehel www.euroapteek.ee/pusikliendile/ ja Apteekides.
4.3. Püsikliendikaardi hüved ei rakendu üheaegselt Rohelise Kaardi soodustustega.
4.4. Boonusraha kasutamine:
4.4.1. Boonusraha on võimalik kasutada üksnes Püsikliendikaardiks registreeritud ID-kaardi alusel.
4.4.2. Kogutud Boonusraha saab kasutada ostu eest tasumisel alates järgmisest päevast. Korraga saab kasutada kuni 99% kogunenud Boonusrahast ning katta kuni 50% ostusummast.
4.4.3. Kalendriaasta jooksul kogutud ning veel kasutamata Boonusraha on võimalik kasutada kuni järgmise aasta 31. jaanuarini. Tähtajaks kasutamata eelmisel aastal kogunenud Boonusraha aegub 1. veebruaril.

5. Püsikliendikaardi kehtivus
5.1. Püsikliendikaart kehtib alates Püsikliendiprogrammiga liitumisest ja Püsikliendikaardi aktiveerimisest, kuni ühe alljärgneva asjaolu ilmnemiseni:
5.1.1. ID-kaardi kehtivuse lõppemine või ID-kaardi kadumisest või kehtivuse lõppemisest teavitamine Kliendi poolt;
5.1.2. Klient ei ole püsikliendikaarti kasutanud kahe järjestikuse aasta jooksul;
5.1.3. Ettevõtte kahtluse korral Ankeedi täitmisel valede andmete esitamise ja/või võltsitud kaardi esitamise kohta;
5.1.4. Püsikliendiprogrammi lõpetamine Ettevõtte poolt.
5.2. Püsikliendikaardi kehtivuse lõppedes ei ole võimalik seda enam Püsikliendiprogrammi raames kasutada ning kõik Ettevõtte poolt kogutud Kliendi Isikuandmed kustutatakse koheselt ilma eelneva teavituseta.
6. Isikuandmete töötlemine
6.1. Kliendi Isikuandmeid töödeldakse, säilitatakse ning kasutatakse üksnes kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandlusele. Isikuandmete vastutav töötleja on Ettevõte Kontaktandmed: Akadeemia tee 45, Tallinn 12618
6.2. Püsikliendiprogrammiga liitumiseks Ankeedi esitamisega annab Klient oma nõusoleku Isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmete töötlemine on vajalik Püsikliendiprogrammi teenuste toimimiseks ning ilma selleta ei ole Ettevõtte poolt Püsikliendiprogrammiga seonduvate hüvede kasutamine võimalik. Isikuandmete töötlemisega mittenõustumisel või vastava nõusoleku hilisemal tagasivõtmisel ei ole Püsikliendikaardi kasutamine võimalik.
6.3. Kliendile Apteekide kliendipakkumiste, soodustuste ja kampaaniate kohta otseturundusmaterjalide ja info edastamiseks kasutatakse Kliendi Isikuandmeid üksnes Kliendi eelneval nõusolekul.
6.4. Püsikliendiprogrammi raames töödeldakse Isikuandmeid, mille Klient esitab Püsiprogrammiga liitumisel Ankeedis ja Püsikliendikaardi aktiveerimisel, samuti Kliendi poolt Püsikliendikaarti kasutades sooritatud ostude infot. Üldtingimuste p 6.3 eesmärgil kasutatakse üksnes neid Isikuandmeid, mis on vajalikud Kliendile pakkumiste ja/või soodustuste tegemiseks ja edastamiseks.
6.5. Ettevõttel on õigus igal ajal võtta Kliendiga ühendust Ankeedil märgitud kontaktandmetel, et kinnitada esitatud Isikuandmete õigsust.
6.6. Kliendi Isikuandmeid ei töödelda kauem kui kaks aastat pärast Püsikliendikaardi viimast kasutust. Pärast nimetatud perioodi möödumist Kliendi isikuandmed kustutatakse ilma eelneva teavituseta.
6.7. Kliendi isikuandmeid töötleb üksnes Ettevõte, Apteegid ning Püsikliendiprogrammiga seonduvad Ettevõtte koostööpartnerid. Ettevõtte ei avalikusta Klientide Isikuandmeid ühelegi muule kolmandale isikule, välja arvatud kui vastav kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.
6.8. Kliendil on igal ajal õigus küsida Ettevõttelt infot tema kohta kogutud Isikuandmete ja nende töötlemise kohta ning õigus nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist, peatamist või kogutud Isikuandmete kustutamist. Vastava nõude saab Klient esitada Apteegis, esitades nõude kirjalikult koos isikut tõendava dokumendiga.
6.9. Kliendil on õigus igal ajal nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist punktis 6.3 nimetatud eesmärgil teavitades Ettevõtet kirjalikult või e-kirja teel [email protected]

7. Lõppsätted
7.1. Püsikliendiprogrammi Üldtingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust.
7.2. Üldtingimustest tulenevad vaidlused Ettevõtte ja Kliendi vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Eesti Vabariigi kohtusse.

Scroll to Top