EE RU
Дистанционная продажа осуществляется аптекой "Mint" | Спроси аптекаря | пн-пт 9:00-17:00 |. +372 610 3100

Условия обработки личных данных в Аптеке


Kinnitatud: 01.03.2023

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

EESMÄRK: Selgitada läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel Euroapteek ja Euroapteegi kaubamärgi all tegutsevates apteekides klientide andmeid töödeldakse ning sätestada kliendiandmete töötlemise tingimused ja kord, lähtudes isikuandmete töötlemist ja kaitset reguleerivatest õigusaktidest ja reeglitest.

DOKUMENDI OLEMUS:

Me kogume ja töötleme isikuandmeid, kui Klient kasutab Euroapteegi ja/või Apteegi pakutavat teenust, ostab kaupu või avaldab selleks soovi, klient satub Apteegi poolt teostatava videovalve alale, on esitanud avalduse, kaebuse või päringu mis tahes isikut tuvastamist võimaldaval viisil.

DOKUMENDI RAKENDAMINE:

Dokument on kehtiv Euroapteegis ja kõikides Apteekides.

dokumendi rakendamise ja kontrolli eest vastutv isik:

Andmekaitsespetsialist

mõisted:

Euroapteek – OÜ Euroapteek, registrikoodiga 11036389, asukoht Akadeemia tee 45, Tallinn.

Apteek või Apteegid -  kõik “Euroapteek“ kaubamärgi all kehtiva tegevusloa alusel tegutsevad apteegid, v.a E-apteek.

E-apteek – Mint Apteek (tegevusloa nr 885), aadressil Taevakivi tn 1, Tallinn ja nende veebiapteek aadressil www.euroapteek.ee.

Isikuandmed – igasugune teave, mille alusel on võimalik tuvastada inimese isik, samuti igasugune teave siku kohta, kes on juba tuvastatud.

Klient – Apteegi külastaja, ostu sooritanud isik, Püsiklient või muu meie poole pöördunud isik.

Püsiklient – Euroapteegi püsikliendiprogrammiga liitunud isik.

Püsikliendiprogramm – kliendiprogramm, millega pakutakse programmiga liitunud Klientidele spetsiaalseid allahindluseid ja tehakse personaalseid pakkumisi. Püsikliendiprogrammi üldtingimused on kättesaadavad Euroapteegi veebilehel https://www.euroapteek.ee/pusikliendile  ja Apteekides kohapeal.

Tingimused – käesolevad kliendiandmete töötlemise tingimused.

Vastutavad töötlejad - Käesolevate Tingimuste tähenduses on Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötleja Euroapteek ning asjakohasel juhul ka Apteekide ja/või E-apteegi tegevusloa omaja.

Isikuandmete töötlemise ja kaitsega seonduvatel mõistetel (muuhulgas mõistele isikuandmed, isikuandmete töötlemine, vastutav töötleja, volitatud töötleja jne) on sama tähendus, mis on nendel mõistetel isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679.

 1. ÜLDSÄTTED JA ANDMETÖÖTLEJAD
  1. Kliendiandmete töötlemisel lähtume kohalduvatest õigusaktidest, Tingimustest ja asjakohasel juhul ka Püsikliendiprogrammi üldtingimustest.
  2. Rakendame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotamise, muutmise, loata avalikustamise või juurdepääsu eest.
  3. Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks Apteegist kaupade ostmise või teenuste kasutamisega seoses on vastava Apteegi tegevusloa omaja. Nimekirja Apteekidest leiate siit ning apteekide tegevuslubade omanikke on võimalik apteegi nime järgi otsida tegevuslubade registrist.
  4. Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks Püsikliendiprogrammi raames on Euroapteek ja teatud juhtudel ka Apteekide tegevusloa omajad.
  5. Teie Isikuandmete Vastutavaks töötlejaks turundus, otseturundus ja sotsiaalmeedia turunduse ning kasutajatoe teenuste pakkumisel on Euroapteek ja E-apteek kaasvastutavad töötlejad.
  6. Teie Isikuandmete Vastutav töötleja veebilehel www.euroapteek.ee on E-apteegi tegevusloa omaja. Isikuandmete töötlemise tingimustega e-apteegis saab tutvuda siin.
 1. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA TÖÖDELDAVAD ANDMELIIGID

Töötleme Teie isikuandmeid ennekõike järgnevatel eesmärkidel:

 • Teiega sõlmitud müügilepingu täitmiseks või selle ettevalmistamiseks, lepingu täitmise tagamiseks (sh kliendisuhtlus, kaupade ostu või teenuste osutamisega seotud tegevuste tõendamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või nende vastu kaitsmiseks.
 • Teiega suhtlemiseks (nt päringutele ja kaebustele vastamine).
 • Müügistatistika analüüsiks ning statistika koostamiseks (üldiselt mitte-isikustatud kujul, v.a kui olete selleks andnud Püsikliendiprogrammi raames oma nõusoleku).
 • Apteegiteenuse ja sellega seotud teenuste osutamiseks, kliendisuhete haldamiseks ning parendamiseks ja arendamiseks.
  1. Retseptiravimite ja teiste kaupade müük Apteekides

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui Te külastate Apteeki, ostate ravimeid või muud apteegikaupa või tarbite Apteegis osutatavaid teenuseid. Töötleme isikuandmeid, millised on vajalikud apteegiteenuse osutamiseks (s.t apteegikauba müük ja teenuste osutamine).

Andmed

Me töötleme järgmiseid isikuandmeid seonduvalt ravimite, muu apteegikauba müügi ja teenuste osutamisega:

 • Teave seonduvalt retseptiravimite ostmisega (ostja ning patsiendiga seotud andmed: ostja isikut tõendava dokumendi andmed, ostja ja patsiendi nimi, isikukood, sünniaeg ja andmed väljakirjutatud retseptide kohta).
 • Teave seonduvalt käsimüügiravimite, apteegikauba ja teenuste osutamisega (andmed kauba ja teenuste, nende eest teostatud maksete kohta, sh finantsandmed: maksemeetod, kuupäev ja kellaaeg, makseinfo).
 • Teave suhtluse kohta (mistahes andmed ja teave, mis saab meile teatavaks ravimite või kauba müügil Kliendile või nõustamisteenust osutades).

Andmetöötluse õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks, täitmiseks, muutmiseks ja haldamiseks (GDPR artikkel 6, lõige 1 punkt b).

Isikuandmete töötlemine vastutava töötleja juriidiliste kohustuste täitmiseks (GDPR artikkel 6, lõige 1 punkt c) järgnevates valdkondades:

 • Nõuded, mis tulenevad raamatupidamislikest kohustustest, maksud jne.
 • Nõuded, mis tulenevad Ravimiseadusest jt õigusaktidest, mis on seotud apteegi-spetsiifikaga;
 • Nõuded, mis tulenevad tarbijakaitsega seonduvatest õigusaktidest.

Eriliigiliste isikuandmete töötlemine (teave seotud retseptiravimitega) tervishoiuteenuste osutamise ja juhtimise eesmärgil (GDPR artikkel 9, lõige 2, punkt h).

Andmetöötluse kestvus

Me hoiustame retseptiravimite ostuga seonduvat teavet 3 aastat alates vastava retseptiravimi apteegist väljastamisest.

Me hoiustame andmeid, mis on samaaegselt vajalikud raamatupidamisest tulenevate nõuete täitmiseks aja jooksul, mis on toodud käesolevate Tingimuste punktis 2.7.

Tingimuste peatükis 4 on toodud juhtumid ja tingimused, millal võime Isikuandmeid töödelda pikema perioodi jooksul, kui käesolevas peatükis toodud juhtudel.

  1. Püsikliendiprogrammi pakkumine ja selle haldamine

Püsikliendiprogrammiga liitudes kogume ja töötleme Teie Isikuandmeid, millised on vajalikud, et tagada Teile Püsikliendiprogrammi hüved ja Püsikliendiprogrammi toimimine. Saadame Teie nõusolekul Teile püsikliendi pakkumisi ja uudiskirju Teie poolt meiega jagatud kontaktidele (e-post ja/või sms).

Kogume Teie nõusolekul andmeid Teie ostuajaloo kohta ning kasutame seda teavet Teile personaalsete pakkumiste tegemisel, meelepärasema kaubasortimendi valikul Apteekides ja sellega seoses parema apteegiteenuse osutamiseks, mh kogume statistilisi andmeid ostude kohta.

Teie vastaval nõusolekul personaalsete pakkumiste (sh personaalsete allahindluste) tegemiseks kasutame automatiseeritud andmeanalüüsi ja otsustusprotsessi, s.t profiili koostamist. Eesmärk on teha personaalseid pakkumisi, mis kehtivad üksnes teile personaalselt ja mis vastavad Teie eelduslikele soovidele ja huvidele lähtudes ostuandmetest, ostuharjumustest ja muudest omadustest (nt sugu, elukoht, külastatavad Apteegid jne).

Andmed

Me töötleme järgmiseid Isikuandmeid seonduvalt Püsikliendiprogrammiga:

 • Kontaktid (nimi, isikukood, e-post, telefoninumber).
 • Teave ostuajaloo kohta (toode, toote tüüp, ostetud kogused, makse meetod).
 • Teave suhtluse kohta (mistahes andmed ja teave kommunikatsiooni osas, mis saab meile teatavaks seonduvalt püsikliendiprogrammiga, tagasiside ja muu kommunikatsioon).
 • Automatiseeritud andmeanalüüs, profiil personaalsete pakkumiste tegemiseks (sugu, vanus, ostuajalugu, enim külastatavad Apteegid)

Andmetöötluse õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine Püsikliendiprogrammi kokkuleppe sõlmimiseks, täitmiseks, muutmiseks ja haldamiseks (GDPR artikkel 6, lõige 1 punkt b).

Isikuandmete töötlemine Teie nõusolekul (GDPR artikkel 6, lõige 1 punkt a) meie pakkumiste ja teavituste saamiseks.

Meie õigustatud huvi Püsikliendiprogrammi loomiseks ja haldamiseks.

Andmetöötluse kestvus

Me hoiustame andmeid, mis on seotud kliendiandmetega kuniks püsikliendiprogramm lõpeb või kuniks klient on väljendanud soovi andmete töötlemise lõpetamiseks.

Andmed, milliste säilitamise kohustus tuleneb õigusaktidest, hoiustame kuni õigusaktides sätestatud tähtajani.

 

 

  1. Otseturundus, turundus

Töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusolekul, kui Te olete väljendanud soovi uudiskirjade, allahindluste, pakkumiste jm teabe saamiseks meilt kas e-posti või SMS-i teel. Kui Te enam ei soovi saada meilt uudiskirju jm pakkumisi, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Andmed

Me töötleme järgmiseid isikuandmeid seonduvalt teavituste saatmise ja pakkumistega:

 • Kontaktid (nimi, isikukood, e-post, telefoninumber).
 • Teave ostuajaloo kohta (toode, toote tüüp, ostetud kogused, makse meetod).
 • Nõusolek ja suhtluse viisid (nõusolek turunduspakkumiste ja teiste sõnumite saamiseks).
 • Automatiseeritud andmeanalüüs, profiil personaalsete pakkumiste tegemiseks (sugu, vanus, ostuajalugu, enim külastatavad Apteegid).

Andmetöötluse õiguslik alus

Meie õigustatud huvi (GDPR artikkel 6, lõige 1, punkt f):

 • Saata üldiseid ja personaliseeritud pakkumisi ja teavet.

Isikuandmete töötlemine Teie nõusolekul (GDPR artikkel 6, lõige 1 punkt a) meie pakkumiste ja teavituste saamiseks.

Andmetöötluse kestvus

Teie andmeid hoiustatakse nõusoleku kehtivusaja jooksul.

Säilitame Teie nõusoleku tõendit selle kehtivusaja jooksul ja 5 aastat pärast nõusoleku tagasivõtmist, et tõendada nõusoleku kehtivust varasema perioodi jooksul.

  1. Turundus sotsiaalmeedias

Me haldame oma profiile ja kontosid järgmistes sotsiaalvõrgustikes:

https://www.facebook.com/Euroapteek/

https://www.instagram.com/euroapteek/

https://www.linkedin.com/company/euroapteek-o%C3%BC/mycompany/

https://www.youtube.com/@euroapteek7834

Me kogume ja töötleme andmeid Teie kohta, kui olete huvitatud meie toodetest ja teenustest ja jälgite meie profiile sotsiaalmeediakanalites. Isikuandmeid kogume otse Teilt (teie sotsiaalmeedia profiililt), et meil oleks võimalik oma sotsiaalmeediakontosid hallata ja Teile huvipakkuvat jagada.

Andmed

Nimi, sugu, riik, pilt, teave kommunikatsiooni kohta kasutajal („meeldimised“, „jälgimised“, „kommenteerimised“, „jagamised“ jne), teavitused saadetud, informatsioon teavituste kohta (sõnumi vastuvõtmise aeg, sõnumi sisu, manused sõnumitele, kirjavahetuse ajalugu jne), kommentaarid, reaktsioonid avaldatud postitustele, jagamised, teave üritustel osalemise kohta ja/või mängud korraldatud meie poolt.

Andmetöötluse õiguslik alus

Meie õigustatud huvi (GDPR artikkel 6, lõige 1, punkt f) hallata meie sotsiaalmeedia profiile.

Isikuandmete töötlemine Teie nõusolekul (GDPR artikkel 6, lõige 1 punkt a) meie pakkumiste ja teavituste saamiseks.

Andmetöötluse kestvus

Teie andmeid hoiustatakse nõusoleku kehtivusaja jooksul.

Säilitame sotsiaalmeediaga seotud isikuandmeid nii kaua, kui me seda sotsiaalmeediakontot aktiivselt kasutame, välja arvatud juhul, kui otsustame Teie isikuandmed varem kustutada (või Teie palute meil need kustutada).

Andmete säilitamisega seonduvad erisused võivad tuleneda ka sotsiaalmeedia platvormide enda reeglitest, millised on leitavad vastava platvormi veebilehel. Euroapteek ei säilita andmeid kauem, kui vastav sotsiaalmeediaplatvorm seda teeb või tehniliselt võimaldab.

  1. Kasutajatugi – küsimuste, taotluste, kaebuste ja päringute haldamine

Töötleme Teie isikuandmeid kliendisuhete haldamiseks, parendamiseks ja arendamiseks, kui pöördute meie poole abi saamiseks, sh küsite küsimusi, esitate taotlusi ja kaebuseid, annate tagasisidet jne.

Me kasutame Teie isikuandmeid selleks, et objektiivselt hinnata Teie päringut või muud palvet, anda Teile vajalik informatsioon, vastused küsimustele ja/või lahendada päringud.

Me võime samuti kasutada Teie andmeid taotlusest, päringutest ja küsimustest, et kaitsta oma õiguseid ja õigustatud huve, kui esineb õigusvaidlus või on tõenäoline, et taoline vaidlus võib tulevikus aset leida.

Andmed

 • Kontaktid (nimi, e-post, telefon)
 • Teave, mille olete meile edastatud kirjalikult või suuliselt (kaebus, päring, taganemisvorm, taotluse või päringu sisu, kirjeldus kaebuse, taotluse, päringu või muudest asjaoludest, tõendid mis on kaasatud, või muu teave, mida on meiega jagatud).

Andmetöötluse õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks, täitmiseks, muutmiseks ja haldamiseks (GDPR artikkel 6, lõige 1 punkt b).

Teie nõusolek (ja huvi) saada vastuseid ning Meie ja kolmandate isikute õigustatud huvi saada teie tagasisidet ja lahendada tekkinud küsimusi või probleemseid olukordasid (GDPR artikkel 6, lõige 1 punkt f).

Andmetöötluse kestvus

Kaebused, nõuded, kirjalikud päringud (sh taganemised) seonduvalt müügilepingu täitmisega ja/või mis võib olla seotud vaidlustega hoiustatakse lepingu kehtivusaja jooksul, kuid mitte kauem kui 5 aastat pärast aegumist, v.a juhul kui pikem andmete säilitamine on vajalik ja põhjendatud käesolevate Tingimuste alusel.

Tingimuste peatükis 4 on toodud juhtumid ja tingimused, millal võime Isikuandmeid töödelda pikema perioodi jooksul, kui käesolevas peatükis toodud juhtudel.

  1. Apteekides turvalisuse tagamine, pettuste jt pahatahtlike tegevuste ennetamine, seaduse nõuete täitmine ning võlgade ja kahjude haldamine

Me töötleme Teie isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ja õigustatud huvide järgimiseks (sh pettuste ennetamine), oma vara ja huvide kaitseks, koostööpartnerite ja klientide vara ning huvide kaitseks. Kogume tõendeid rikkumistest ja väldime meie, klientide kui ka kolmandate isikute huvide kahjustamist. Samuti haldame meile, meie varale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju. Apteegid teostavad nendel eesmärkidel videovalvet.

Videovalve süsteemid ei kasuta näotuvastus ja/või muid tehnoloogiad analüüsiks. Salvestisi ei kasutata konkreetsete isikute profileerimiseks. Videovalve alal informeeritakse kliente Apteegi sissepääsu juures kaamera kujutisega.

Andmed

 • Teave, mis on saadud Apteekides asuvate videovalvekaamerate kaudu (kujutis, välimus, visuaalselt jäädvustatud füüsiliste isikute käitumine/liikumised, isiku kujutise jäädvustamise koht (tuba, kaamera asukoht), isiku kujutise salvestamise aeg (kuupäev, kellaaeg, salvestamise algus ja lõpp)).
 • Teave teie kohustuste kohta meie ees (sh võla suurus, kuupäev, ajalugu, teave müügilepingu täitmise kohta ja muu seonduv informatsioon).
 • Teave päringute, taotluste, teabe jms kohta, mida esitavad ametiasutused (nt politsei, kohtutäitur).

Andmetöötluse õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvide kaitseks (GDPR artikkel 6, lõige 1 punkt f):

 • tagada Apteekide, töötajate, klientide, äripartnerite ja kolmandate isikute vara ja varaliste huvide kaitse;
 • müüdud kauba eest tasude sissenõudmise tagamine, võlgade ja kahjude haldamine;
 • pettuse jt pahatahtlike tegevuste vältimine ja tõendamine;
 • hallata ja sisse nõuda meile ja meie varale tekitatud kahju;
 • tagada, et meie õigused ja õigustatud huvid on kaitstud.

Isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks, täitmiseks, muutmiseks ja haldamiseks (GDPR artikkel 6, lõige 1 punkt b).

Andmetöötluse kestvus

Andmeid säilitatakse kuni konkreetse töötlemise eesmärgi saavutamiseni, olenevalt konkreetse olukorra asjaoludest ja sellest teadasaamisest.

Videovalve andmeid säilitatakse 30 päeva alates salvestamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui teatud videovalveandmed on vajalikud meie, koostööpartnerite või teiste isikute õigustatud huvide tagamiseks, millisel juhul videovalve andmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärk on saavutatud.

Tingimuste peatükis 4 on toodud juhtumid ja tingimused, millal võime Isikuandmeid töödelda pikema perioodi jooksul, kui käesolevas peatükis toodud juhtudel.

  1. Maksu-, raamatupidamis- ja muude seadustega kehtestatud kohustuste täitmine

Töötleme Isikuandmeid maksu-, raamatupidamis- ja muudest seadusest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks (s.t raamatupidamisdokumentide korrektne väljastamine ametiasutustele jne).

Andmed

Eesnimi, perekonnanimi, isikukood, käibemaksukohuslase number (kui on), teave ostu kohta (toode, hind), väljastatud raamatupidamisdokumendid ja nende andmed, muud raamatupidamis- ja maksuandmed, mida kogume, töötleme ja säilitame vastavalt seadustele ja õigusaktidele.

Andmetöötluse õiguslik alus

Isikuandmete kogumine ja töötlemine juriidiliste kohustuste ja nõuete täitmiseks (GDPR artikkel 6, lõige 1, punkt c):

 • raamatupidamine, maksud ja muud avalikud kohustused.

Isikuandmete töötlemine meie õigustatud huvide kaitseks (GDPR artikkel 6, lõige 1 punkt f).

Andmetöötluse kestvus

 • Raamatupidamise algdokumendid, registrid, lepingud, aruanded jm äridokumendid, mis on vajalikud majandustehingute arusaadavaks kirjeldamiseks revideerimise käigus säilitatakse kuni 7 aastat alates majandusaasta lõpust, mil algdokument väljastati.
 • Pikaajaliste kohustuste või õigustega seotud äridokumente säilitatakse 7 aastat pärast kehtimisaja möödumist.
 • Kõik kohustusliku säilitamise ajaga dokumente talletatakse kuni vastava kohustusliku säilitamise aja lõpuni.
 • Dokumendid, millel pole kohustuslikku säilitamise aega, töödeldakse kuni vastava töötlemise eesmärgi täitmiseni.

Tingimuste peatükis 4 on toodud juhtumid ja tingimused, millal võime isikuandmeid töödelda pikema perioodi jooksul, kui käesolevas peatükis toodud juhtudel.

 1. KAS JA KELLEGA ME JAGAME TEIE ANDMEID?
  1. Vastutavatel töötlejatel on õigus andmete töötlemine edasi volitada volitatud töötlejatele, kes osalevad Teile kauba müümise või teenuse osutamise protsessis.
  2. Isikuandmete volitatud töötlejateks, kellel võib olla Teie Isikuandmetele juurdepääs on muu hulgas, kuid mitte ainult IT-teenuse, turundus-, side- ja postiteenuse osutajad, raamatupidamis- ja nõustamisteenuse (audiitorid, õigus- ja finantsnõustajad jne) osutajad, arhiivi- ja andmete hävitamise teenuse osutajad jne.
  3. Teie Isikuandmeid ei avalikustata ühelegi muule kolmandale isikule, välja arvatud, kui vastav kohustus tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest. Seaduses sätestatud juhtudel võidakse Isikuandmeid edastada nt Eesti Haigekassale, Ravimiametile, järelevalveasutustele ja õiguskaitseorganitele (kohus, politsei). Videosalvestuste edastamine kolmandatele isikutele on lubatud ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev spetsiifiline alus.
  4. Isikuandmete edastamisel volitatud töötlejatele tagab Vastutav töötleja, et volitatud töötleja töötleb isikuandmeid vastutava töötleja juhiste kohaselt, et volitatud töötleja on seotud konfidentsiaalsuskohustusega ja rakendab vajalikke turvameetmeid.
  5. Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes Euroopa Majanduspiirkonnas ning neid ei edastata väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.
 1. KUI KAUA ME SÄILITAME TEIE ISIKUANDMEID?
  1. Teie isikuandmeid töödeldakse senikaua kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, millistel eesmärkidel isikuandmeid koguti. Konkreetsed andmete säilitamise tähtajad koos konkreetsete eesmärkidega on toodud Tingimuste peatükis 2.
  2. Pikem andmete säilitustähtaeg on võimalik üksnes juhul, kui:
 • on põhjendatud kahtlus ebaseaduslikus tegevuses, mis viib ametliku uurimiseni;
 • Teie andmed on vajalikud vaidluse, kaebuse või päringu nõuetekohaseks lahendamiseks või meie õigustatud huvide kaitseks (nt õigusnõuete koostamine);
 • kui on muud seaduses sätestatud konkreetsed alused, tingimused või juhud.
  1. Säilitamise tähtaja lõppedes paberkandjal isikuandmed hävitatakse ja elektroonilised andmed kustutatakse ilma sellest eelnevalt teavitamata.
 1. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?
  1. Teil on Euroapteegi ja Apteekide poolt töödeldavate andmetega seoses õigusaktides ja Tingimustes sätestatud alustel ja ulatuses alljärgnevad õigused:
 • õigus tutvuda töödeldavate Isikuandmetega;
 • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist kui need on ebapiisavad või ebaõiged;
 • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmine ei kehti tagasiulatuvalt;
 • õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist (v.a juhul kui esineb alus andmete säilitamiseks muul õiguslikul alusel);
 • õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväide;
 • õigus nõuda oma isikuandmete üleandmist juhul, kui see on tehniliselt võimalik;
 • õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.
  1. Oma õiguste teostamiseks palume Teil esitada avaldus e-kirja teel [email protected] või posti teel Euroapteek OÜ-le, Akadeemia tee 45, 13520 Tallinn. Avalduses palume esitada avalduse aluseks olevad asjaolud, põhjenduse ning selgelt väljendatud nõude.
  2. Kui Teie poolt esitatud avalduse puuduste tõttu ei ole võimalik seda lahendada ilma lisaandmeteta, kontakteerutakse Teiega vajalike lisaandmete saamiseks. Teatud juhtudel on meil õigus paluda Teilt isikusamasuse tõendamist. Lisaandmete mitte-esitamisel ja/või isikusamasuse tõendamisest keeldumisel on meil õigus avalduse menetlemisest keelduda.
  3. Vastame Teie taotlusele hiljemalt 1 kuu jooksul arvates selle kätte saamisest. Vastuses esitame otsuse ja põhjendused. Sõltuvalt asjaoludest võime keelduda taotluse lahendamisest, rahuldada taotluse kas täielikult või osaliselt, või jätta taotluse rahuldamata.
 1. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?
  1. Kõikide Isikuandmete töötlemise ja/või Tingimustega seotud küsimuste ja päringute korral palume Teil ühendust võtta meie andmekaitsespetsialistiga, e-kirja teel [email protected].
  2. Tingimustega seonduvates küsimustes vastab Teie päringule Vastutava töötlejana Euroapteek.
  3. Teie Isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võib Euroapteek edastada päringu vajadusel Apteegi tegevusloa omajale või küsida tegevusloa omajalt vajalikku infot, kes on päringuga seonduvates asjaoludes Vastutavaks või kaasvastutavaks töötlejaks. Sellisel juhul vastab Teie päringule Vastutav töötleja või Euroapteek Vastutava töötleja volituse alusel.

DOKUMENDI KEHTIVUS JA LÕPPSÄTTED

 1. Tingimused kehtivad käesolevas redaktsioonis alates 01.03.2023 ning kehtivad ka nende Isikuandmete ja nende edasise töötlemise suhtes, mis on avaldatud Kliendi poolt Vastutavale töötlejale enne nimetatud kuupäeva.
 2. Euroapteegil on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades muudatusest Euroapteekides ja veebis. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest, kui muudatuses endas ei ole sätestatud teist tähtaega.
 3. Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust ning Tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
       

 

Советы и статьи